본문 바로가기

Course

[비즈니스] 베트남인을 위한 CS - 사무직

베트남인을 위한
CS - 사무직

NĂNG LỰC QUAN HỆ CÔNG SỞ
được học từ đâu và như thế nào?

배울 내용

Kỹ năng khách hàng" trong môi trường doanh nghiệp hiện đại!

Dành cho bạn: "Hãy cùng hiểu về CS ở từng vị trí

Khái niệm và tầm quan trọng của " Kỹ năng khách hàng

기업에서 일하는 데에 있어 그 중요성이 점차 커지는 CS!

CS란 무엇이며 왜 중요한지 알아보고

나에게 꼭 필요한 직무별 CS를 이해하자!

채 지 연

CS강사

Đại diện Inhwain
Giáo viên tư nhân hỗ trợ hưu trí quỹ quốc gia
Giáo viên đào tạo hỗ trợ chuyển nghề Ingeus이런 분들에게 추천해요

Nếu bạn có mong muốn làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài

Nếu bạn đang làm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp nước ngoài

Nếu bạn làm việc ở vị trí điều phối giữa cấp trên và các nhân viên trong công ty

글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하고자 하는 학습자

글로벌 기업 및 한국 기업에서 일하고 있는 학습자

상사 및 동료와 함께 일하는 직무에 있는 학습자

* Đây là khóa học được xây dựng với Khóa học "Kỹ năng khách hàng chung" từ Bài 1 đến Bài 10 và Khóa học "Kỹ năng khách hàng ở từng vị trí" từ Bài 11 đến Bài 15

<Mục tiêu học tập>
● Nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân qua việc nắm vững kỹ năng chăm sóc khách hàng trong môi trường làm việc toàn cầu
● CS không chỉ dành cho khách hàng, mà còn là công cụ hiệu quả để bạn ứng dụng vào công việc.
● Sử dụng kỹ năng CS để nắm vững chìa khóa trong quan hệ với cả Khách hàng và đồng nghiệp.

<학습목표>
● 글로벌 근무 환경에서 고객 관리 기술을 습득하여 경쟁력을 강화하십시오.
● CS는 고객을 위한 것일 뿐만 아니라 직장에서 적용할 수 있는 효과적인 도구이기도 합니다.
● CS 기술을 사용하여 고객 및 동료와의 관계에서 핵심을 마스터하십시오.

평생 이용권2.5시간 동영상
TV&모바일 엑세스 강의 수료증